Dyslexie7 Dyslexie8

Dyslexie

U kunt op deze pagina lezen hoe de aanmelding, onderzoek en behandeling en vergoeding geregeld zijn voor dyslexie.

Aanmelding

Kinderen met een vermoeden van een ernstige dyslexie kunnen zich telefonisch aanmelden onder het telefoonnummer 040-8516840. Aanmelden kan ook met het contact formulier op deze website. Samen met de school van het kind wordt gekeken of het kind voldoet aan de voorwaarden voor aanmelding onderzoek ernstige, enkelvoudige dyslexie. School draagt zorg voor een leerlingdossier waarmee het vermoeden van ernstige dyslexie wordt onderbouwd. Per augustus 2011 is onze praktijk direct toegankelijk. U heeft geen verwijzing nodig van een huisarts, een medisch specialist of een tandarts. Niet alle zorgverzekeraars vergoeden de DTL per augustus 2011. Informeert U zelf of de zorgverzekeraar de DTL vergoedt en vanaf welke datum deze vergoeding ingaat. Mocht de zorgverzekeraar op dit moment de DTL nog niet in het pakket hebben dan is het mogelijk met een verwijzing van een huisarts, een medisch specialist of een tandarts een afspraak te maken

Kinderen met een vermoeden van een mildere vorm van dyslexie kunnen ook bij ons worden aangemeld. Dyslexie is een specifieke taalstoornis en is in de kern een verwerkingsstoornis van de spraakklanken (fonologisch verwerkingsprobleem). De relatie met mondelinge spraak- en taalproblemen is hierom groot. Door ons wordt onderzoek gedaan en als hieruit blijkt dat er (onderliggende) taal-spraakproblemen aanwezig zijn, dan kan er logopedische behandeling plaatsvinden.

Onderzoeken en behandeling

Na het bespreken van de hulpvraag met ouders en school kunnen we in onze praktijk gezamenlijk met de gegevens van de school ernstige dyslexie signaleren. Hierna kan het kind worden aangemeld voor onderzoek volgens de vergoedingsregeling bij ExpertiseCentrum Leren en Gedrag te Eindhoven. Bij de dyslexiebehandelingen die binnen de DBC-structuur (de vergoedingsregeling) vallen verloopt het proces van aanmelding tot (eind-)evaluatie via vaste stappen en altijd onder supervisie van, en in nauwe samenwerking met een gedragswetenschapper. De gedragswetenschapper zal uiteindelijk de Ernstige Enkelvoudige Dyslexie diagnosticeren. Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van een Ernstige Enkelvoudige Dyslexie kan de behandeling volgens de vergoedingsregeling in onze praktijk plaatsvinden.

Net zoals in de aanpak van de logopedische problemen wordt het kind centraal gesteld in de aanpak van dyslexie. Het is wenselijk dat er intensief wordt samengewerkt door ouders, school, onderzoeksinstantie en logopedist. De behandeling is gebaseerd op kwaliteitseisen (richtlijnen Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0) en de meest effectieve inzichten die op dit moment bewezen zijn (evidence-based of best-practice). De behandeling is geen standaardprogramma, maar een op maat gemaakte behandeling voor dat specifieke kind. De behandelsessie voor ernstige enkelvoudige dyslexie duurt 45 minuten en heeft een frequentie van 1 keer per week.

Wat is effectief in een dyslexie-behandeling:

  • Taakgericht: de instructie van het oefenen van de vaardigheden moeten gericht zijn op het lezen en spellen;
  • Expliciet: de leerstof en de deelvaardigheden moeten in kleine stapjes uitdrukkelijk aangeboden worden;
  • Fonologisch georiënteerd: er moet aandacht besteed worden aan de klankvorm, de geschreven vorm en de relatie daartussen, het moet een combinatie zijn van de auditieve en visuele training;
  • Oefenen op woord-, zins- en tekstniveau;
  • Schrijven van letters en woorden;
  • Herhaald aanbod: herhaling is een noodzaak om een woord in te prenten en/of te automatiseren;
  • Systematisch: het is van belang om leerdoelen op korte en lange termijn op te stellen, zodat er via een planning systematisch gewerkt kan worden;
  • Aandacht voor (procesgerichte) feedback: met procesgerichte feedback worden de denkstappen en de strategieën aangegeven die een leerling tot de goede oplossing leidt;
  • Aandacht voor lees- en spellingmotivatie.

Vergoeding

Vanaf 2015 wordt  Ernstige Enkelvoudige Dyslexie vergoed door de gemeente. Een voorwaarde voor deze vergoeding is een formeel multidisciplinair samenwerkingsverband tussen erkende onderzoeksinstanties en zelfstandig geregistreerde dyslexiebehandelaars (in de zorg). Om deze dyslexiebehandelingen te mogen uitvoeren heeft Leonore Logopedie en Dyslexie een samenwerkingsverband met Expertisecentrum Leren en Gedrag geformaliseerd. Dit stelt de praktijk in staat om dyslexie te behandelen volgens de DBC-structuur (Diagnose Behandel Combinatie). Hierbij vindt de vergoeding plaats vanuit de gemeente waarin uw kind woonachting is en is de vergoeding niet meer vanuit het logopedisch vlak.

Mocht u gebruik maken van de Directe Toegankelijkheid Logopedie dan zouden willen vragen om onderstaande vragenlijst ingevuld mee te nemen bij de eerste afspraak.

Vragenlijst DTL