Dyslexie11 Dyslexie5 Dyslexie8

Ernstige enkelvoudige dyslexie

De diagnose wordt vastgesteld door een GZ psycholoog op basis van het Protocol Diagnostiek van Dyslexie. Voor het vaststellen van dyslexie is een combinatie van verschillende onderzoeken nodig. Als de diagnose dyslexie wordt vastgesteld, stelt een GZ psycholoog een dyslexieverklaring op. Deze verklaring geeft recht op verschillende faciliteiten in het onderwijs.

Behandeling van ernstige enkelvoudige dyslexie is gericht op het vergroten van de leesvaardigheid, het opheffen of verminderen van de beperking, het omgaan met de beperking en het voorkomen van nadelige gevolgen ervan. In de praktijk komt dit neer op het:

  • zo snel mogelijk bereiken van een zo hoog mogelijk niveau van technisch lezen (woordherkenning) en spellen (schriftbeeldvorming)
  • kunnen omgaan met een laag niveau van technisch lezen door compensatie en gebruik van hulpmiddelen
  • voorkomen van intellectuele achterstand in verhouding tot de individuele mogelijkheden van het kind
  • voorkomen of verminderen van emotionele en sociale gevolgen

Doel van de dyslexiebehandeling

Doel van de behandeling is het kind minimaal een niveau van lees- en schrijfvaardigheid te laten halen, dat past bij de leeftijd en levensomstandigheden van een kind. Dit niveau noemen we functionele geletterdheid.

Voorafgaand aan de behandeling stellen we een behandelplan op. Het behandelplan en de behandeling moeten gebaseerd zijn op het protocol behandeling van dyslexie. In dit protocol wordt de behandeling beschreven volgens de meest betrouwbare kennis van dit moment ('best practice'). In de behandeling wordt gewerkt met werkvormen en methodes die altijd naast de bestaande lees en spellingmethodes op school gebruikt kunnen worden.
Speciaal voor de ernstige lees- en spellingbehandeling hebben we de volgende werkvormen, methodes en programma’s in huis:

  • Klanken in Kleuren: dit is een psycholinguistische benadering waarbij de klankstructuur van ons taalsysteem zichtbaar wordt gemaakt door de verschillende klanken een kleur te geven. De werkvorm richt zich op zowel lezen als schrijven.
  • Geregeld!: orthodidactische methodiek voor de aanpak van hardnekkige spellingproblemen.
  • Ter ondersteuning van sociaal-emotionele aspecten: Jesse heeft dyslexie.